menu

KINDERraad

We vinden de stem van kinderen heel belangrijk. Ook in het beleid willen we naar hun inbreng luisteren. Bij de Vindplaats hebben we daarom een eigen kinderraad. In de bovenbouw worden aan het einde van elk schooljaar per stamgroep een kind gekozen die deze functie gaat vervullen voor het volgende schooljaar. De kinderraad vergadert minimaal vier keer per jaar met de directie.

Wat doet een kinderraad?

Bespreekpunten:

 • De kinderraad hangt een ideeënbus op en de ideeën worden besproken;
 • Leden van de kinderraad komen zelf met ideeën;
 • De kinderraad neemt ideeën mee vanuit de stamgroep of buurt;
 • Leden van de kinderraad kunnen aangesproken worden;
 • Het leerkrachtenteam kan bespreekpunten inbrengen;
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden voor de school.

Organisatie:

 • De kinderraad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of na schooltijd (afhankelijk van de begeleiding van de leerkracht);
 • Bij elke vergadering is de directeur of één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig;
 • Punten vanuit de kinderraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de Vindplaatsraad of het team;
 • De kinderraad treedt tijdens de vergaderingen in overleg met de directie om te toetsen of de ideeën van de kinderraad uitvoerbaar zijn en hoe de kinderraad die ideeën gaat uitvoeren;
 • De notulen worden openbaar gemaakt voor alle leerlingen;
 • De leden van de kinderraad lichten de besluiten van de kinderraad toe in hun eigen klas;
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de kinderraad, maar zijn herkiesbaar.