menu

VINDPLAATSraad

De Vindplaats is een gemeenschap. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meepraten en meedoen. Daarom hechten we veel belang aan de medezeggenschap van ouders en teamleden. Kinderopvang en onderwijs hebben verschillende regels voor de medezeggenschap van ouders.

In de kinderopvang is er een oudercommissie. De naam zegt het al: deze commissie bestaat alleen uit ouders. Het doel van de oudercommissie is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de kinderopvangorganisatie over het pedagogisch beleid en de kwaliteit van de zorg. De oudercommissie onderhoudt daarvoor contact met de ouders, de organisatie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Het onderwijs kent een wettelijke verplichte medezeggenschapsraad waarin zowel ouders als teamleden zitten. De beide geledingen hebben een aantal wettelijk bepaalde advies- en instemmingsrechten. En de raad kan ook op eigen initiatief voorstellen en ideeën m.b.t. het onderwijs op de Vindplaats ontwikkelen en deze vervolgens aan de directie voorleggen.

In de Vindplaats voegen we deze twee organen zoveel mogelijk samen tot een Vindplaatsraad. Daarvoor ontwikkelen we in de loop van schooljaar 2023-2024 een eigen, nieuw reglement waarin de wettelijke bepalingen van beide werksoorten zijn verwerkt. De Raad treedt niet op als belangenbehartiger maar als een verantwoordelijke meedenker- en meebeslisser.

De vergaderingen van de Vindplaatsraad zijn openbaar. U mag deze vergadering altijd bijwonen en meepraten. U hebt echter geen stemrecht.

Huidige leden van de MR van de Vindplaatsraad

Ouders:

  • Redouane el Jaouhari, vader van Ayoub (stamgroep 8A)
  • Natasha Nathoe, moeder van Aliya (stamgroep 4/5) en ... (kinderdagverblijf)
  • Inssaf Achtoun, moeder van Zayd (stamgroep 2/3) en Alina (voorschool)

Personeel:

  • Manouk Sekreve (groep NK-blauw)
  • Angela Reijnders (Intern Begeleider)
  • Attie Kooij (Onderbouw buurt)

Een lid van de Vindplaatsraad blijft in principe twee jaar aan en kan zich daarna opnieuw verkiesbaar laten stellen. Als er per periode meer raadsleden aangemeld zijn dan wettelijk mag (bij de Vindplaats maximaal drie ouders en maximaal drie personeelsleden uit het onderwijs, en maximaal twee ouders en één personeelslid uit de kinderopvang, dan worden er bij een herverkiezing weer verkiezingen uitgeschreven.

Vergaderingen
De Vindplaatsraad vergadert zes keer per jaar. Ook zit er (soms) voorbereidingstijd in het lezen van diverse stukken tekst, zoals het Kindcentrumplan of protocollen. De raadsleden praten mee over de belangrijkste beleidsstukken van het kindcentrum, zoals het Kindcentrumplan, de begroting en het jaarverslag. Ook de veiligheid, de openingstijden en de invulling van de opvang- en onderwijstijd horen bij de gespreksonderwerpen. Verder ook de hoogte van de opvangkosten of de vrijwillige ouderbijdrage. En natuurlijk de communicatie met ouders en het kwaliteitsbeleid van De Vindplaats. Personeelsleden mogen daarnaast ook meebeslissen over het personeels- en arbeidsomstandighedenbeleid, de formatie en hun werk- en rusttijden.

Notulen Vindplaatsraad
Wil je graag de laatste notulen ontvangen of heb je vragen aan de Vindplaatsraad? Stuur dan een email naar: info@vindplaats.amsterdam.

GMR AWBR
Naast medezeggenschapsraden kent ons schoolbestuur AWBR ook een centrale medezeggenschapsraad (GMR) voor alle 16 AWBR basisscholen. Meer informatie over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is te vinden op de AWBR website.
Vanuit de Vindplaats is Floor van Bork (managementassistent) nu lid van de GMR.